กิ่วหกเลื่องลือนาม สามพระธาตุงามเป็นศรี ท้องทุ่งนาเขียวขจี ผู้คนมีแปดชนเผ่า ของดีเราคือโป่งมุ่น
à·ÈºÒŵӺÅËéÇ«éÍ Í.àªÕ§¢Í§ ¨.àªÕ§ÃÒÂ
 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม
 
ก. ขั้นตอนเตรียมการ
 
        1. ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี                        กันยายน
            ในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)
 
        2. สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ                                                ตุลาคม
 
        3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี                                       พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
 
        4. จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ                   ก่อนธันวาคม
            แสดงรายการทรัพย์สิน และควรออกหนังสือเวียน
            แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า

ข. ขั้นดำเนินการจัดเก็บ
 
    1. รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ร.ด.2) และ                                       มกราคม – กุมภาพันธ์
          ตรวจสอบความถูกต้อง
 
    2. ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่าภาษี มีหนังสือแจ้งผล                              มกราคม – เมษายน
        การประเมินภาษี (ภ.ร.ด. 8)
 
กรณีปกติ
 
  - รับชำระภาษี (ชำระภาษีในทันที หรือชำระภาษี                                           มกราคม – พฤษภาคม
    ภายในกำหนดเวลา)
 
กรณีพิเศษ
 
      1. ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด
         (เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน
             -  รับชำระภาษีและเงินเพิ่มเติม
    
      2. ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี
 
          1. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่                                        มกราคม – พฤษภาคม
 
          2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่                                กุมภาพันธ์ – มิถุนายน
 
          3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ                                                        มีนาคม – กรกฎาคม
 
          4. รับชำระภาษีและเงินเพิ่มเติม                                                             มีนาคม – กันยายน
 
          5. ปฏิบัติตามคำสั่งศาล (กรณีนำคดีไปสู่ศาล)
 

ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ
 
          1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 2 ) ภายในกำหนดเวลา
 
                - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ (ภ.ร.ด. 2 )              กุมภาพันธ์
                  ให้มีหนังสือแจ้งเตียนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ
 
                - แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อำเภอ)                           มีนาคม - พฤษภาคม
                  เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ
 
                - รับชำระภาษี                                                                                    เมษายน – กันยายน 
 
                - ประสานกับอำเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ                                         มีนาคม – กันยายน
 
หมายเหตุ  ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก ให้ดำเนินการตาม ม.48 (ข)
 
         2. ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2  แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษี
 
               - มีหนังสือแจ้งเตียนผู้ที่ยังชำระภาษี
 
              - ครั้งที่ 1                                                                                 พฤษภาคม
 
              - ครั้งที่ 2                                                                                 มิถุนายน – (ดำเนินการให้ 
 
              - ครั้งที่ 3                                                                                 กรกฎาคม  สอดคล้องกับการแจ้งผลการประเมินภาษี)
 
              - รับชำระภาษีและเงินเพิ่มเติม                                                    พฤษภาคม – กันยายน
 
              - ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอกชำระภาษี
 
 
*************************************************************************************
 
แยกปฏิบัติตามห้วงเวลา
 
กันยายน                             - คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ จาก ผ.ท.5 
                                         - ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี
 
ตุลาคม                              - สำรวจ เตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ
 
ธันวาคม                             - ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า
 
มกราคม – กุมพาพันธ์          - รับแบบ ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) ตรวจสอบความถูกต้อง
                                         - ประเมินค่ารายปี /แจ้งผลการประเมิน / รับชำระภาษี
 
มีนาคม- พฤษภาคม             - ประเมินค่ารายปี และแจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด.8 (ลงทะเบียน)
                                          - รับคำร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด.9 (ลงทะเบียนเลขที่รับ) /พิจารณาคำร้อง/แจ้งผลการชี้ขาด
                                          - รับชำระค่าภาษี (ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับแจ้งผลการประเมิน)
                                          - ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในกำหนด (2 ครั้ง)
                                          - แจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด.2  ภายในกำหนด(ส่งให้นิติกร ตามมาตรา ม.46 หรือ ม.48 (ข)
 
มิถุนายน – สิงหาคม              - สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีในปัจจุบัน
                                           - รับชำระภาษี กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)
                                           - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนด (3 ครั้ง)
 
กันยายน                              - มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน (นิติกร) ตาม ม.44
                                           - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม
 
ตุลาคม                                - มีคำสั่งยึด อายึด เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 
 
   
 
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คำขวัญ วิสัยทัศน์ นโยบายและแผน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน
วิสาหกิจชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ภูมิปัญญาท้องถื่น / ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประวัติตำบลห้วยซ้อ / ความหมายดอกซ้อ
สรุปกระบวนงานบริการเพื่อประชาชน
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการฝึกอบรมอาชีพของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการฝึกอบรมอาชีพของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
นโยบายนายกเทศมนตรี
ชำระภาษีท้องถื่น
แผนที่ขอบเขตตำบลห้วยซ้อ
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ประวัติความเป็นมาโบราณสถาน-โบราณวัตถุในตำบลห้วยซ้อ
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
       การเงิน-การคลัง
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย. 2560
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 
       งานจัดเก็บรายได้
       รอเพิ่มข้อมูล
 
        แผนพัฒนาสามปี
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 5)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 4)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 3)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 2)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 1)
 
       งบประมาณรายจ่าย
       รอเพิ่มข้อมูล
 
       รายงานผลปฏิบัติงาน
       รอเพิ่มข้อมูล
 
       รายงานการประชุมสภาฯ
       รอเพิ่มข้อมูล
 
        แผนการดำเนินงาน
       รอเพิ่มข้อมูล
 
       แผนการจัดซื้อพัสดุ
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม 2)
 
       ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน ตุลาคม 2557
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2557
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน ธันวาคม 2557
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มกราคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มีนาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มิถุนายน 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน สิงหาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กันยายน 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน ตุลาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน พฤศจิกายน 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน ธันวาคม 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน มกราคม 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน กุมภาพันธ์ 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน มีนาคม 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน เมษายน 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน พฤษภาคม 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน มิถุนายน 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน กรกฎาคม 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน สิงหาคม 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน กันยายน 2559
 
       พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
พยากรณ์อากาศเชียงราย
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 86950 คน กำลังออนไลน์ 13 คน

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
23 หมู่ 13 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 053-194604-5 แฟกซ์. 053-194606
อีเมล์ : huaysolocal@hotmail.com

Copyright © 2016 www.huayso.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft