กิ่วหกเลื่องลือนาม สามพระธาตุงามเป็นศรี ท้องทุ่งนาเขียวขจี ผู้คนมีแปดชนเผ่า ของดีเราคือโป่งมุ่น
à·ÈºÒŵӺÅËéÇ«éÍ Í.àªÕ§¢Í§ ¨.àªÕ§ÃÒÂ
 

การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
ความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของภารกิจถ่ายโอน
 
การถ่ายโอนภารกิจอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ถูกกำหนดเป็นกฎหมายใช้บังคับให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 23ง วันที่ 13 มีนาคม 2545 มีผลผูกพันให้ส่วนราชการ 50 กรม (เดิม) ต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 ด้าน จำนวน 11 ภารกิจ คิอ

1. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่ถ่ายโอน  9  ภารกิจ  คือ
             1. การสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
             2. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
             3. การบริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
             4. การรวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
             5. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ภารกิจนี้อยู่ระหว่างแก้กฎหมาย)
             6. การสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช
             7. การฝึกอบรมอาชีพการเกษตร
             8. การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
             9. การกระจายพันธุ์
 
2. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่ถ่ายโอน 1 ภารกิจ คือ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน
 
3.   ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 
มีภารกิจที่ถ่ายโอน 1 ภารกิจ คือการปรับปรุงพื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(หมายเหตุ ภารกิจนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอยกเลิกเนื่องจากไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามหนังสือกรมฯ ที่ กษ 1003/22148 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2545)
 
สำหรับภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ขณะนี้ยังถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ เนื่องจากต้องแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง
 
แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 32(1) มีรูปแบบการถ่ายโอน 3 ลักษณะ คือ
 
             1. ภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง
             2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับรัฐ
             3. ภารกิจที่รัฐดำเนินการอยู่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้

ลักษณะภารกิจที่ถ่ายโอน มี 2 ประเภท คือ
             1. เลือกทำโดยอิสระ
             2. หน้าที่ที่ต้องทำ

โดยสรุปลักษณะภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นแบบ “เลือกทำโดยอิสระ” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ทำงานร่วมกับรัฐ โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการ และ อปท. เป็นผู้ปฏิบัติ ยกเว้นภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ อปท. ดำเนินการทั้งหมดและทุกภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ที่ อปท. ดำเนินการทั้งหมดและทุกภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมฯ ไม่มีการถ่ายโอนทรัพย์สินและบุคลากร
 
****************************************************************************
 
แนวทางดำเนินการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2548 - 2553)
 
1. กรอบแนวทางดำเนินการและเป้าหมาย
             ในการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดเป้าหมายของการทำงานเป็น 2 ระยะ คือ
 
                     1.1 เป้าหมายเบื้องต้น      สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งดำเนินการจัดให้มีการส่งมอบ / รับมอบภารกิจ กับ อปท. (แต่ละแห่ง) ทั้งหมดทุกภารกิจ
 
                     1.2 เป้าหมายที่แท้จริง      ต้องการให้ อปท. สามารถนำภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบไปแล้ว นำไปปฏิบัติให้บริการที่เกิดประโยขน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ภายในปี 2553 ซึ่งการดำเนินงานในส่วนนี้จะเกิดได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับตัวของ อปท. แต่ละแห่งที่จะเห็นความ
จำเป็นหรือจัดความสำคัญก่อนหลังที่จะดำเนินการ
 
                     ทั้งนี้ หลังจากการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. มิได้หมายความว่าภารกิจเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของ อปท. แต่ฝ่ายเดียว สำนักงานเกษตรอำเภอไม่ต้องเกี่ยวข้องอีกต่อไป แต่ที่แท้จริงแล้วต้องเป็นการทำงานร่วมกัน โดยส่วนราชการจะค่อยๆ ปรับเปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้ปฏิบัติในภารกิจนั้นๆ มามีบทบาทเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และสนับสนุนทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ อปท. มีความเข้มแข็งขึ้น สามารถนำภารกิจไปให้บริการ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนจนบรรลุตามเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจให้ อปท.ต่อไป
 
2. ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ
 
                       2.1 ขั้นตอนการส่งมอบ / รับมอบภารกิจ
                      เนื่องจากที่ผ่านมาผู้เกี่ยวข้องหลายแห่งมีความเข้าใจคลาดเคลี่ยนว่า อปท. ต้องมีความพร้อมก่อนรับโอนภารกิจจากส่วนราชการส่งผลให้การส่งมอบ/รับมอบภารกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอความร่วมมือสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ที่ยังไม่ได้รับมอบภารกิจ หรือส่งมอบยังไม่ครบทุกภารกิจ ให้เร่งรัดการส่งมอบภารกิจทุกภารกิจให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เนื่องจากกฏหมายได้กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ อปท. พร้อมก่อนจะรับแต่อย่างใด
 
                       2.1.1 แนวทางดำเนินการ : ในกรณีที่ยังไม่ได้ส่งมอบกภารกิจหรือส่งมอบไม่ครบทุกภารกิจ
                             (1) ประสานงานกับสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเพื่อประสานงานและปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อวางแผนสนับสนุนดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 
                             (2) ตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นทุกภารกิจว่า สำนักงานเกษตรอำเภอได้ปฏิบัติงานในภารกิจฯ แค่ไหน อย่างไร มีชิ้นงานหรือไม่ แผนงานดำเนินการเป็นอย่างไร เพื่อให้การส่งมอบ/รับมอบภารกิจมีหลักฐาน / เอกสารประกอบการส่งมอบอย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อ อปท. รับภารกิจ ไปแล้ว สามารถดำเนินงานตามภารกิจนั้นๆ ได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ หรือขาดช่วงไป
 
                             (3) จัดทำหนังสือแจ้งส่งมอบภารกิจให้ อปท. ทุกแห่งที่เกี่ยวข้องในเขตรับผิดชอบ โดยประสานงาน อปท. จัดให้มีการจดบันทึกส่งมอบ/รับมอบภารกิจระหว่างกันเป็นรายภารกิจ
 
                             (4) กรมฯ มอบอำนาจให้อำเภอ (นายอำเภอ)เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนกรมฯ ในฐานะผู้ส่งมอบภารกิจ โดยเกษตรอำเภอเป็นพยาน(ในส่วนของ อปท. นายก อปท. เป็นผู้ลงนาม ปลัด อปท. เป็นพยาน) โดยให้ใช้บันทึกการส่งมอบรับมอบภารกิจที่เป็นคู่ฉบับเป็นหลักฐานสำคัญระหว่างกัน
       
                       2.1.2  แนวทางดำเนินการ : เมื่อมีการส่งมอบ/รับมอบภารกิจเรียบร้อยแล้ว
                             (1) กรณีที่มีการรับมอบ/ส่งมอบภารกิจ อปท. ใดไปแล้วโดยใช้หนังสือตอบรับเป็นหลักฐาน หรือใช้บันทึกการส่งมอบ รับมอบภารกิจโดยเกษตรอำเภอเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้มอบให้ถือว่าสามารถใช้เป็นหลักฐานได้โดยไม่ต้องทำขึ้นใหม่
 
                             (2) หลังจากการส่งมอบ/รับมอบภารกิจระหว่างกันแล้วให้อำเภอประสานงาน อปท. ได้บรรจุภารกิจที่ถ่ายโอนทุกเรื่องเข้าอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ แผนปฏิบัติการและอื่นๆ ตามความจำเป็นและความต้องการของท้องถิ่นขึ้นมารองรับการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในปีงบประมาณถัดไปได้
 
                             (3) วางแผนเตรียมการถ่ายโอนภารกิจฯ ภายในสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยมีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติต่อ อปท. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมอบหมายให้มีเจ้าภาพในการประสานงานกับ อปท. แต่ละแห่งชัดเจน
 
                             (4) จัดให้มีการปรึกษาหารือ ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจระหว่างสำนักงานเกษตรอำเภอ กับ อปท. แต่ละแห่ง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้ในกระบวนการทำงานถ่ายโอนภารกิจร่วมกันในลักษณะ "รู้เขา รู้เรา" และบูรราการการทำงานร่วมกัน
 
                    2.2 ขั้นตอนการนำภารกิจที่ถ่ายโอนไปฏิบัติเพื่อให้บริการประชาชน
                             (1) ภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรที่ถ่ายโอนให้ อปท. (9 ภารกิจ) มีรูปแบบการถ่ายโอนในลักษณะ "อปท. ดำเนินการร่วมกับรัฐ" โดย อปท. มีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติ และส่วนราชการมีบทบาทเป็่นที่ปรึกษาให้คำแนะนำสนับสนุนทางวิชาการแก่ท้องถิ่น และภารกิจดังกล่าว (9 ภารกิจ) เป็นกิจกรรมประเภท "เลือกทำโดยอิสระ" ถึงแม้ว่า อปท. มีอิสระในการที่จะเลือกทำตามจำเป็นและความต้องการของท้องถิ่นแต่ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ อปท. ที่ยังไม่ต้องดำเนินการต่อไป
 
                             (2) การผลักดันให้ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วไปสู่การปฏิบัติเกิดประโยชน์แก่ประชาชน สำนักงานเกษตรอำเภอ และ อปท. ต้องมีการประชุมหารือกันเพื่อกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานร่วมกันตามศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละฝ่าย โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกัน ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องมีความพร้อมกันทุกภารกิจ แต่ควรเริ่มจากภารกิจใดภารกิจหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมนำไปปฏิบัติได้มากที่สุดในลักษณะนำร่อง แล้วค่อยขยายไปสู่ภารกิจที่เหลือ และทยอยนำไปสู่การปฏิบัติจนครบทุกภารกิจ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรยังคงทำหน้าที่โดยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามภารกิจแก่ อปท.
 
                     2.2.1 แนวทางปฏิบัติระดับจังหวัด
                             (1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานท้องถื่นจังหวัด จัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอทั้งสองหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์สภาพการณ์ ปัญหา/อุปสรรค การถ่ายโอนภารกิจ และวางแผน/แก้ไขปัญหา/ปรับปรุง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจให้ อปท.
 
                             (2) ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานแก่อำเภอ
 
                     2.2.2 แนวทางปฏิบัติระดับอำเภอ
 
                             (1) สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่น อำเภอ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการถ่ายโอนภารกิจ ประกอบด้วย
                                  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้ทำหน้าที่เป็นเลขาศูนย์บริการฯ
                                  - ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
                                  - นายกเทศบาล / อบต.
                                  - ปลัดเทศบาล / อบต.
 
วัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว เพื่อ
 
              (1) ชี้แจงและทบทวนบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้ชัดเจน โดยแบ่งงานตามบทบาท / หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ชัดเจนตามหลักการ
                    - เทศบาท/อบต. เป็นผู้ปฏิบัติ (ดำเนินการ) สนับสนุนปัจจัยและค่าใช้จ่าย
                    - ส่วนราชการสนับสนุนทางวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำ
 
              (2) กำหนดตัวบุคคลแต่ละฝ่ายเป็นผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน/ประสานงานในภารกิจถ่ายโอนให้ชัดเจน
 
              (3) ใช้ภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรปรจำตำบล เป็นกลยุทธ์หลักในการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อนำร่องเป็นภารกิจแรกที่อำเภอกับ อปท. ทำงานร่วมกัน และเกิดการขับเคลื่อนภารกิจอื่นๆ ตามมาในภายหลัง ตามความจำเป็นและศักยภาพของพื้นที่ที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยแบ่งภารกิจดังกล่าวออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 
                 ก. ภารกิจที่ใช้เป็นตัวตั้งในการรับโอนภารกิจฯ   ซึ่งต้องดำเนินการให้ครบทุก อปท.
                     - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (มี 4 ภารกิจย่อย)
 
                 ข. ภารกิจที่มีเนื้องานเกี่ยวข้องกับศูนย์บริการฯ ซึ่งควรดำเนินการให้ครบทุก อปท.
                     - การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรฯ
                     - การสำรวจข้อมูลฯ
                     - การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
                     - การบริการข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 
                  ค. ภารกิจอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นต้องมีครบทุก อปท.
                     - การรวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
                     - การสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช
                     - การกระจายพันธุ์
       
              (4) กำหนดเป้าหมาย/แผนการดำเนินการร่วมกันโดยกำหนด อปท. ที่นำภารกิจถ่ายโอนไปดำเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนตามความพร้อมของแต่ละแห่ง ทั้งนี้ อาจเริ่มจากเทศบาลตำบล อบต.ขนาดใหญ๋ อบต.ขนาดกลาง อบต.ขนาดเล็ก ตามลำดับ
 
              (5) สำนักงานเกษตรอำเภอ กับ อปท. จัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันในแต่ละกิจกรรมของแต่ละภารกิจ
 
              (6) กำหนดบทบาทหน้าที่ในแผนปฏิบัติที่ดำเนินการร่วมกันอย่างชัดเจน (จัดทำคู่มือ/รายละเอียด/ขั้นตอนการปฏิบัติ) 
 
              (7) สำนักงานเกษตรอำเภอมอบหมายนักวิชาการประสานงานกับ อปท. หรือ อบต. ทุกท่านเพื่อเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ และปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่
 
              (8) สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับท้องถิ่น อำเภอ และ อปท. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของภารกิจที่ถ่ายโอน เสนอจังหวัด กรม เพื่อรายงานสำนักงานรัฐมนตรี ตามแบบรายงานทุก 6 เดือน
 
              (9) สำนักงานเกษตรอำเภอ และ อปท. ร่วมแก้ไขปัญหาขัดข้องในการดำเนินงานที่ถ่ายโอนภารกิจ
 
              (10) สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับ อปท. จัดทำประกาศให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ (ตามภารกิจที่ถ่ายโอน) และแผนการเปิดให้บริการ เพื่อประชาชนได้ทราบและสามารถติดต่อขอใช้บริการต่างๆ ได้ถูกต้องและเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดไว้
 

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจฯ
               ในการดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจฯ สำนักงานเกษตรอำเภอและ อปท. สามารถประเมินความก้าวหน้า / ความสำเร็จในเบื้องต้นได้ด้วยตนเองจากตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้
 
                3.1 เป้าหมายเบื้องต้น
                      (1) เป้าประสงค์ : ต้องการให้เกิดการส่งมอบ / รับมอบภารกิจ ระหว่างสำนักงานเกษตรอำเภอกับ อปท.
 
                      (2) ตัวชี้วัด : มีหลักฐานการส่งมอบ / รับมอบภารกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 
                3.2 เป้าหมายที่แท้จริง
                      (1) เป้าประสงค์ : อปท. สามารถนำภารกิจที่ได้รับมอบจากสำนักงานเกษตรอำเภอไปปฏิบัติให้บริการประชาชนได้จริง
 
                      (2) ตัวชี้วัด : 
                           - อปท. มีผู้รับผิดชอบ (ภารกิจถ่ายโอน) โดยตรง
                           - อปท. มีแผนการดำเนินงานภารกิจถ่ายโอน
                           - อปท. จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจถ่ายโอน
                           - สำนักงานเกษตรอำเภอมีผู้ประสานงานเพื่อสนับสนุนภารกิจถ่ายโอนเป็นราย อปท.
 
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คำขวัญ วิสัยทัศน์ นโยบายและแผน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน
วิสาหกิจชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ภูมิปัญญาท้องถื่น / ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประวัติตำบลห้วยซ้อ / ความหมายดอกซ้อ
สรุปกระบวนงานบริการเพื่อประชาชน
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการฝึกอบรมอาชีพของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการฝึกอบรมอาชีพของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
นโยบายนายกเทศมนตรี
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนที่
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
หนังสือประชาสัมพันธ์-แผนที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
ชำระภาษีท้องถื่น
แผนที่ขอบเขตตำบลห้วยซ้อ
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ประวัติความเป็นมาโบราณสถาน-โบราณวัตถุในตำบลห้วยซ้อ
ประมวลภาพกาดกองแก่น
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 

       การเงิน-การคลัง
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงินของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ปี 2563
 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2563
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2563
 กฎบัตรตรวจสอบภายใน
 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4/2564
 
        แผนพัฒนาสามปี
 ประกาศเรื่องการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง (พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ครู พนักงานจ้าง) ตามโครงการส่วนราชการและการแบ่งภายในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
 ประกาศเรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
 ประกาศการกำหนดหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
 
       รายงานผลปฏิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2562
 สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2562
 สถิติการให้บริการสำนักทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปี 2562
 ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562
 กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
 กิจกรรมกลุ่มอาชีพตำบลห้วยซ้อ
 จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562-2
 สรุปผลการโครงการอบรมเบื้องต้นทางกฏหมาย
 คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562
 การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2562
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานผลการประเมินภาพรวม ITA ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปี พ.ศ. 2563
 
       รายงานการประชุมสภาฯ
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 21พฤศภาคม 2563
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
 แบบขออนุญาตเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ครั้งแรก วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พ.ค. 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พ.ย. 2563
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2563
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
 
       ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน พฤศจิกายน 2559
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน มกราคม 2560
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน กุมภาพันธ์ 2560
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน ตุลาคม 2560
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน พฤศจิกายน 2560
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน ธันวาคม 2561
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน มกราคม 2561
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน มีนาคม 2561
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน เมษายน 2561
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน พฤษภาคม 2561
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน มิถุนายน 2561
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน กรกฎาคม 2561
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน สิงหาคม 2561
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือน กันยายน 2561
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ตุลาคม 2561
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤศจิกายน 2561
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ธันวาคม 2561
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มกราคม 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มีนาคม 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน เมษายน 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน พฤษภาคม 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มิถุนายน 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กรกฎาคม 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน สิงหาคม 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน กันยายน 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤศจิกายน 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน ธันวาคม 2562
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มกราคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน เมษายน 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มิถุนายน 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤษภาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564
 
       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ผด.3)
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผด.1)
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
        แผนการดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564
 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 แบบประเมินตนเอง (การจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น)
 แบบประเมินตนเอง_002(การจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น)
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (2562-2564)
 ประเมินความเสี่ยงประจำปี
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562
 รายงานประชุมประชาคมของสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อ 2562
 แผนการดำเนินงาน 2563
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผน 5 ปี
 ผังขบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
 แนวทางการร้องทุกข์ร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562
 ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562
 คำสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ITA 2562
 
       พระราชบัญญัติ
 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 พระราชบัญบัติเทศบาล พ.ศ.2496
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
 
 
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
พยากรณ์อากาศเชียงราย
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 589038 คน กำลังออนไลน์ 9 คน

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
23 หมู่ 13 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 053-194604-5 แฟกซ์. 053-194606
อีเมล์ : huaysolocal@hotmail.com

Last Update © 2022   www.huayso.go.th . Design by  Chiangrai Enter Soft