กิ่วหกเลื่องลือนาม สามพระธาตุงามเป็นศรี ท้องทุ่งนาเขียวขจี ผู้คนมีแปดชนเผ่า ของดีเราคือโป่งมุ่น
à·ÈºÒŵӺÅËéÇ«éÍ Í.àªÕ§¢Í§ ¨.àªÕ§ÃÒÂ
 

ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน

 
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านตำบลห้วยซ้อ

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยซ้อเหนือ
ประมาณ พ.ศ. 2436 ชาวบุญเรืองใต้ นำวัวมาเลี้ยงบริเวณนี้เป็นประจำ นานวันเข้าก็ได้สร้างเพิงพักชั่วคราว และคอกเลี้ยงวัวกันขึ้น เพระหนทางไปกลับในสมัยนั้นลำบาก และมีโจรผู้ร้ายชุกชุม ดังนั้น จึงมาสร้างเพิงพักและคอกวัวใกล้กัน เมื่อมาอยู่รวมกันมากขึ้นจึงเรียกบริเวณนี้ว่า บ้านผามงัว ("ผาม” คือ คอก,ที่กั้น,ที่บัง “งัว” คือ วัว) ต่อมาจึงตั้งบ้านเรือนเป็นการถาวร ทำการจับจองที่ทำกินกัน และเครือญาติต่างก็ทยอยกันมาจับจองที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย จนมีประชากรหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ 
 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนจาก จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาสมทบ โดยประชากรส่วนใหญ่ ตั้งบ้านเรือนตามลำห้วยสายหนึ่ง เรียกว่า ห้วยซ้อ เพราะตลอดลำห้วยมีต้นไม้ชนิดหนึ่ง เรียกว่า“ไม้ซ้อ" ขึ้นอยู่สองฟากห้วยเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อบ้านผามวัว มาเป็นบ้านห้วยซ้อ  และบ้านซ้อ ตามภาษาที่เรียกกันโดยทั่วไป ตามลำดับ  พ.ศ 2439  ทางการประกาศตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านห้วยซ้อเหนือ  ห่างจากอำเภอเชียงของ  36  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดเชียงราย  72  กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ  พื้นที่การเกษตร 
ทิศใต้                        ติดต่อกับ  บ้านชัยพัฒนา  หมู่ที่  16 
ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ  บ้านห้วยซ้อใต้ 
ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ  บ้านร้องหัวฝาย 
 
ฤดูกาล 
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่ 


หมู่ที่ 2 บ้านห้วยซ้อใต้
 
ประมาณ พ.ศ. 2436 ชาวบุญเรืองใต้ นำวัวมาเลี้ยงบริเวณนี้เป็นประจำ นานวันเข้าก็ได้สร้างเพิงพักชั่วคราว และคอกเลี้ยงวัวกันขึ้น เพระหนทางไปกลับในสมัยนั้นลำบาก และมีโจรผู้ร้ายชุกชุม ดังนั้น จึงมาสร้างเพิงพักและคอกวัวใกล้กัน เมื่อมาอยู่รวมกันมากขึ้นจึงเรียกบริเวณนี้ว่า บ้านผามงัว ("ผาม” คือ คอก,ที่กั้น,ที่บัง “งัว” คือ วัว) ต่อมาจึงตั้งบ้านเรือนเป็นการถาวร ทำการจับจองที่ทำกินกัน และเครือญาติต่างก็ทยอยกันมาจับจองที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย จนมีประชากรหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนจาก จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาสมทบ โดยประชากรส่วนใหญ่ ตั้งบ้านเรือนตามลำห้วยสายหนึ่ง เรียกว่า ห้วยซ้อ เพราะตลอดลำห้วยมีต้นไม้ชนิดหนึ่ง เรียกว่า“ไม้ซ้อ" ขึ้นอยู่สองฟากห้วยเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อบ้านผามวัว มาเป็นบ้านห้วยซ้อ  และบ้านซ้อ ตามภาษาที่เรียกกันโดยทั่วไป ตามลำดับ   พ.ศ. 2472     ทางการประกาศตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านห้วยซ้อใต้  ห่างจากอำเภอเชียงของ  36  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดเชียงราย  72  กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ   ร่องไห้  บ้านแก่นนคร  ม.13  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศใต้                     ติดต่อกับ   ลำห้วยซ้อ   บ้านชัยพัฒนา  ม.16  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ  บ้านเกษตรสมบูรณ์   ม.19  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ  บ้านห้วยซ้อเหนือ  ม.1  ต.ห้วยซ้อ 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา 
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่ 
 

หมู่ที่ 3 บ้านแก่นเหนือ
 
ประมาณ พ.ศ 2440  (บางกลุ่มบอกว่า พ.ศ. 2432)  กลุ่มคนเมือง  อพยพครอบครัวจาก บ้านบุญเรืองและ จังหวัดน่าน เข้ามาจับจองที่อยู่อาศัย ตลอดลำห้วยสายหนึ่ง ซึ่งเป็นลำห้วยที่มีต้นน้ำมาจาก ดอยกิ่วหก ชาวบ้านเรียกลำห้วยนี้ว่า ลำห้วยขอนแก่น เพราะในช่วงสมัยนั้น ตลอดลำห้วยจะมีไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้ตะเคียน ฯลฯ ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ระเกะระกะ และล้มลง เป็นสะพานธรรมชาติข้ามลำห้วย ก็มากมาย  นานวันเข้า ไม้ที่ล้มตายลง เปลือกก็กะเทาะออกเหลือเนื้อไม้หรือแก่นของไม้เท่านั้น ดังนั้น จึงเรียกชื่อว่า ลำห้วยขอนแก่น (“ห้วย” คือ ลำคลอง ลำธาร ลำห้วย  “ขอน” คือ ท่อนไม้  “แก่น” คือ แก่นของไม้เนื้อแข็ง)

เมื่อชาวบ้านอพยพมาอาศัยตามลำห้วยขอนแก่นนี้ จึงเรียกว่า บ้านห้วยขอนแก่น ต่อมาก็กร่อนเสียงลงเป็น บ้านขอนแก่น และสุดท้ายเป็น บ้านแก่น ในปัจจุบัน 
พ.ศ. 2452  :  ทางราชการประกาศตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ โดยมีนายแก้ว วิชานุ  ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านแก่นเหนือ  ห่างจากอำเภอเชียงของ  36  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดเชียงราย  72  กิโลเมตร 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                ติดต่อกับ   ห้วยร่องกลาง 
       ทิศใต้                    ติดต่อกับ   บ้านแก่นนคร   ม.13  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ   บ้านแก่นใต้  ม.5  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ   บ้านแก่น  ม.14  ต.ห้วยซ้อ 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
การคมนาคม (การเดินทางไปยังหมู่บ้าน)
1.จากอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ตามเส้นทางหลวงสาย  1173  ผ่านอำเภอเวียงชัย  เข้าเวียงเชียงรุ้ง (ป่าซาง)  เข้าดอยหลวง  ถึงสามแยกบ้านแม่เลียบแม่บง  เลี้ยวขวามาตามเส้นทางสาย  1098  (กิ่วพร้าว - แก่น)  ถึงสี่แยกบ้านแก่น   รวมระยะทางประมาณ  72  กิโลเมตร
2.จากอำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ตามเส้นทางหลวงสาย  1020  ถึงสามแยกบ้านสถาน  เลี้ยวขวามาตามเส้นทางสาย  1174  ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ้อ  รวมระยะทางประมาณ  33  กิโลเมตร
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่ 
 
 
หมู่ที่ 4 บ้านเกี๋ยงเหนือ
 
ประชากรบ้านเกี๋ยงในอดีต อพยพครัวเรือนมาจาก บ้านซาววา และ บ้านบุญเรือง และบางส่วนอพยพมาจาก จังหวัดน่าน ได้มาจับจองที่ทำกินและที่อยู่อาศัยตามลำห้วยสายหนึ่ง ซึ่งมี ต้นมะเกี๋ยง (ลูกหว้า) อยู่มาก ชาวบ้านเรียกชื่อบ้านว่า บ้านเกี๋ยง ซึ่งความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านนั้น บ้างก็ว่าตั้งตามลักษณะห้วยที่มีต้นมะเกี๋ยง (ลูกหว้า) อยู่มาก บ้างก็ว่าตั้งตามนามสกุลของผู้ที่ก่อตั้งหมู่บ้าน (นายคำ  เกี๋ยงเถิน) ซึ่งเรื่องนี้มีกล่าวไว้ตำนานพระธาตุเขาเขียว ว่าพระยาขุนแสนหมวกเหล็ก มีพระธิดาอยู่สามองค์ คือพระนางปุก พระนางบัวเขียว และพระนางเกี๋ยง ทั้ง 3  ธิดาได้สร้างพระธาตุของตนเองขึ้น รวมเป็นพระธาตุสามพี่น้อง โดยพระนางปุกสร้างบริเวณที่เป็นบ้านหก ตำบลบุญเรือง พระนางบัวเขียวสร้างบริเวณที่เป็นบ้านครึ่งเหนือ ตำบลครึ่ง และพระนางเกี๋ยงสร้างบริเวณที่เป็นบ้านใหม่ดอนแก้ว (เมื่อก่อนอยู่ในการปกครองของบ้านเกี๋ยง) ตำบลห้วยซ้อ จังหวัดเชียงราย 

ดังนั้น ชื่อบ้านเกี๋ยงน่าจะได้ชื่อตามชื่อของพระนางเกี๋ยง ที่ได้มาสร้างพระธาตุไว้บริเวณนี้ และอาจจะพาพสกนิกรมาอยู่แถวนี้ก็เป็นได้ ซึ่งเรื่องชื่อบ้านนามเมืองนี้ยังต้องหาหลักฐานมายืนยันกันต่อไป 

พ.ศ. 2450 ทางราชการประกาศตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ โดยมี  นายคำ  เกี๋ยงเถิน ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก 
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านเกี๋ยงเหนือ  ห่างจากอำเภอเชียงของ  32  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดเชียงราย  80กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ   บ้านเกี๋ยง  ม.17  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศใต้                        ติดต่อกับ   ห้วยร่องกลาง 
       ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ   ถนนสายชมภู – ทุ่งงิ้ว
       ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ   ห้วยศาลา 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                     ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
การคมนาคม (การเดินทางไปยังหมู่บ้าน)
1. จากอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ตามเส้นทางหลวงสาย  1173  ผ่านอำเภอเวียงชัย  เข้าเวียงเชียงรุ้ง (ป่าซาง)  เข้าดอยหลวง  ถึงสามแยกบ้านแม่เลียบแม่บง  เลี้ยวขวามาตามเส้นทางสาย  1098  (กิ่วพร้าว - แก่น)  ถึงสี่แยกบ้านแก่น   เลี้ยวซ้ายตามถนนทางหลวงหมายเลข 1174  รวมระยะทางประมาณ  80  กิโลเมตร
2.จากอำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ตามเส้นทางหลวงสาย  1020  ถึงสามแยกบ้านสถาน  เลี้ยวขวามาตามเส้นทางสาย  1174  ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ้อ  รวมระยะทางประมาณ  32  กิโลเมตร
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่ 
 

หมู่ 5 บ้านแก่นใต้
 
ประมาณ พ.ศ 2440  (บางกลุ่มบอกว่า พ.ศ. 2432)  กลุ่มคนเมือง  อพยพครอบครัวจาก บ้านบุญเรืองและ จังหวัดน่าน เข้ามาจับจองที่อยู่อาศัย ตลอดลำห้วยสายหนึ่ง ซึ่งเป็นลำห้วยที่มีต้นน้ำมาจาก ดอยกิ่วหก ชาวบ้านเรียกลำห้วยนี้ว่า ลำห้วยขอนแก่น เพราะในช่วงสมัยนั้น ตลอดลำห้วยจะมีไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้ตะเคียน ฯลฯ ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ระเกะระกะ และล้มลง เป็นสะพานธรรมชาติข้ามลำห้วย ก็มากมาย  นานวันเข้า ไม้ที่ล้มตายลง เปลือกก็กะเทาะออกเหลือเนื้อไม้หรือแก่นของไม้เท่านั้น ดังนั้น จึงเรียกชื่อว่า ลำห้วยขอนแก่น (“ห้วย” คือ ลำคลอง ลำธาร ลำห้วย  “ขอน” คือ ท่อนไม้  “แก่น” คือ แก่นของไม้เนื้อแข็ง)

เมื่อชาวบ้านอพยพมาอาศัยตามลำห้วยขอนแก่นนี้ จึงเรียกว่า บ้านห้วยขอนแก่น ต่อมาก็กร่อนเสียงลงเป็น บ้านขอนแก่น และสุดท้ายเป็น บ้านแก่น ในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2467  :  ทางราชการประกาศตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ โดยมีนายต๋า  ปาโท้  ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านเกี๋ยงเหนือ  ห่างจากอำเภอเชียงของ  35  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดเชียงราย  80กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ   ห้วยร่องกลาง 
       ทิศใต้                        ติดต่อกับ   บ้านแก่นนคร  ม.13  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ   บ้านแก่นเจริญ  ม. 20  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ   บ้านแก่นเหนือ  ม. 3  ต.ห้วยซ้อ 
 
ฤดูกาล
  ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
  ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
  ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่ 
 
 
หมู่ที่ 6 บ้านเกี๋ยงใต้
 
ประชากรบ้านเกี๋ยงในอดีต อพยพครัวเรือนมาจาก บ้านซาววา และ บ้านบุญเรือง และบางส่วนอพยพมาจาก จังหวัดน่าน ได้มาจับจองที่ทำกินและที่อยู่อาศัยตามลำห้วยสายหนึ่ง ซึ่งมี ต้นมะเกี๋ยง (ลูกหว้า) อยู่มาก ชาวบ้านเรียกชื่อบ้านว่า บ้านเกี๋ยง ซึ่งความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านนั้น บ้างก็ว่าตั้งตามลักษณะห้วยที่มีต้นมะเกี๋ยง (ลูกหว้า) อยู่มาก บ้างก็ว่าตั้งตามนามสกุลของผู้ที่ก่อตั้งหมู่บ้าน (นายคำ  เกี๋ยงเถิน) ซึ่งเรื่องนี้มีกล่าวไว้ตำนานพระธาตุเขาเขียว ว่าพระยาขุนแสนหมวกเหล็ก มีพระธิดาอยู่สามองค์ คือพระนางปุก พระนางบัวเขียว และพระนางเกี๋ยง ทั้ง 3  ธิดาได้สร้างพระธาตุของตนเองขึ้น รวมเป็นพระธาตุสามพี่น้อง โดยพระนางปุกสร้างบริเวณที่เป็นบ้านหก ตำบลบุญเรือง พระนางบัวเขียวสร้างบริเวณที่เป็นบ้านครึ่งเหนือ ตำบลครึ่ง และพระนางเกี๋ยงสร้างบริเวณที่เป็นบ้านใหม่ดอนแก้ว (เมื่อก่อนอยู่ในการปกครองของบ้านเกี๋ยง) ตำบลห้วยซ้อ จังหวัดเชียงราย 

ดังนั้น ชื่อบ้านเกี๋ยงน่าจะได้ชื่อตามชื่อของพระนางเกี๋ยง ที่ได้มาสร้างพระธาตุไว้บริเวณนี้ และอาจจะพาพสกนิกรมาอยู่แถวนี้ก็เป็นได้ ซึ่งเรื่องชื่อบ้านนามเมืองนี้ยังต้องหาหลักฐานมายืนยันกันต่อไป 

พ.ศ. 2472 ทางราชการประกาศตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ โดยมี  นายกั้น  พรมโลกา ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก 
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านเกี๋ยงใต้  ห่างจากอำเภอเชียงของ  34  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดเชียงราย  80กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ   ทุ่งนา 
       ทิศใต้                         ติดต่อกับ   ทุ่งนา 
       ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ   แม่น้ำอิง 
       ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ   บ้านภูเวียง  ม. 15  ต.ห้วยซ้อ 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่
 
 
หมู่ที่ 7 บ้านศรีวิไล
 
ประมาณ พ.ศ. 2516  นายแก้ว  ชัยยะ ได้อพยพครัวเรือนจาก บ้านร่องห้า ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย มาจับจองที่ดินทำไร่ ทำสวนบริเวณนี้ ต่อมาครอบครัวของ นายปัน  สิทธิชัย และ นายมูล  ชาณีจร  จากบ้านร่องห้า อพยพครัวเรือนเข้ามาสมทบ ปลายปีเดียวกันนี้ ก็มีราษฎรจาก ตำบลครึ่งและตำบลบุญเรือง ได้อพยพครัวเรือนมาสมทบอยู่ด้วยกัน รวมแล้วมีครัวเรือนประมาณ 18 ครัวเรือน ทางการจึงจัดให้อยู่ในการปกครองของผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกี๋ยงใต้ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ต่อมาราษฎรจาก อำเภอจุน และอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา ก็อพยพครัวเรือนมาอาศัยอยู่ด้วยกัน ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน โดยเฉพาะในสมัยของ  นายดี  อานุ  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกี่ยงใต้ (พ.ศ. 2519-2530) สมัยนายจันทร์  ไชยชนะ กำนันตำบลห้วยซ้อ (พ.ศ. 2489-2529) ได้แต่งตั้ง  นายปั๋น  ชูช่วย เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดูแลบ้านศรีวิไล  มีการพัฒนาหมู่บ้าน ตัดถนน สร้างวัด ราษฎรพอมีพอกิน นายอำเภอเชียงของในสมัยนั้น (ร้อยเอก ชะลอ  อเนกบุณย์)  ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านศรีวิไล 

พ.ศ. 2522 ทางการประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ  เป็นบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ขณะนั้นมีประมาณ 60 ครัวเรือน โดยนายแก้ว  นันทะชัย ได้รับเลือกตั้งเป็น ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน 
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านศรีวิไล   ห่างจากอำเภอเชียงของ  20  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดเชียงราย  88 กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ   บ้านเวียงเดิม  ต.ศรีดอนชัย 
       ทิศใต้                         ติดต่อกับ   บ้านใหม่ศรีร่มเย็น  ม.21  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ   ทุ่งนา 
       ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ   ป่าอนุรักษ์ 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่ 
 
 
หมู่ที่ 8 บ้านเนินสมบูรณ์
 
ประชากรบ้านเนินสมบูรณ์ ย้ายมาจากบ้านแก่นเหนือ  หมู่ที่  3    เมื่อปี  พ.ศ. 2524    โดยประชากรส่วนใหญ่ย้ายมาเพื่อทำมาหากิน  และได้แบ่งการปกครองจากหมู่ที่  3  ขึ้นเป็นหมู่บ้านเป็นลำดับที่  8  ของตำบลห้วยซ้อ  โดยนายอิ่น  ธันยะ  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก 
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านเนินสมบูรณ์   ห่างจากอำเภอเชียงของ  35  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดเชียงราย  กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
       ทิศใต้                         ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
       ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ   บ้านกาสลองคำ  ม.23  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ   ป่าอนุรักษ์ 

ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่ 
 
 
หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดอนแก้ว
 
บ้านใหม่ดอนแก้ว แยกมาจากบ้านเกี๋ยงใต้  ม. 6  เมื่อปี  พ.ศ. 2514   โดยประชากรส่วนใหญ่ย้ายมาเพื่อทำมาหากิน  และตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านเป็นลำดับที่  9   ของตำบลห้วยซ้อ  โดยนายอิ่น  ปัญโญใหญ่   เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก 
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านใหม่ดอนแก้ว   ห่างจากอำเภอเชียงของ  28  กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย     81 กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ   บ้านใหม่ศรีร่มเย็น   ม.21  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศใต้                         ติดต่อกับ   บ้านเวียงทอง   ม.11  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ   แม่น้ำอิง 
       ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ   บ้านเวียงหมอก   ม.10  ต.ห้วยซ้อ 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่ 
 
 
หมู่ที่ 10 บ้านเวียงหมอก
 
หมู่บ้านเวียงหมอก  มีทำเลที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ใกล้หมู่บ้านใหม่ดอนแก้ว  ทำเลที่ตั้งแตกต่างจากหมู่บ้านพื้นราบโดยทั่วไป ประชากรกลุ่มแรกที่เข้ามาจับจองที่ดิน ทำไร่และที่อยู่อาศัย คือ กลุ่มม้ง (แม้ว) โดยการนำของพ่อเฒ่าเลาเปา แซ่เล้า จากดอยผาตั้ง หนีการแทรกแซงของขบวนการคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาทำสวนมะม่วงและทำไร่ตามเชิงเขา โดยทางอำเภอเชียงของให้การดูแลและอนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานได้ ต่อมา กลุ่มม้งบางส่วนได้กลับไปอยู่ที่ดอยผาตั้ง และก็มีบางส่วนที่ย้ายเข้ามาสมทบที่เวียงหมอก 

ประมาณ พ.ศ. 2519 กลุ่มจีนฮ่อ ซึ่งเป็นทหารจีนคณะชาติที่มีบทบาทอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ต่อมาเมื่อทางจีนคอมมิวนิสต์และพม่าทำการกวาดล้างอย่างหนัก กลุ่มดังกล่าวได้แตกทัพเข้ามาในประเทศไทย กลุ่มทหารไม่ติดอาวุธกลุ่มหนึ่งพร้อมด้วยครอบครัวที่เป็นคนจีนฮ่อ ไทยลื้อ และชาวอาข่า แตกพ่ายมาทางเมืองหลวงน้ำทา ของประเทศลาว และได้ข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาอยู่ที่บ้านหัวเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ต่อมาทางราชการไทยมีนโยบายที่จะจัดที่อยู่ให้กลุ่มนี้เพื่อที่จะสามารถที่จะควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงให้อพยพย้ายถิ่นจาก บ้านหัวเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้ามาอาศัยร่วมกับกลุ่มม้ง ซึ่งคนกลุ่มต่างๆ ทยอยเข้ามาอาศัยตามสายเครือญาติ และจากสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นเนินเขามีหมอกหนาตลอดปีจึงเรียกบริเวณนี้ว่า “เวียงหมอก”            

พ.ศ. 2525  : ทางการประกาศตั้งเป็นหมู่บ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 10   ตำบลห้วยซ้อ  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  มีนายเลาต๋า   แซ่เล้า ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านใหม่ดอนแก้ว   ห่างจากอำเภอเชียงของ  30  กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย     90   กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ   บ้านใหม่ศรีร่มเย็น   ม.21  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศใต้                        ติดต่อกับ   บ้านเนินสมบูรณ์    ม.8  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ   ใหม่ดอนแก้ว  ม.9  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ   ภูเขาดอยยาว   
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่ 
 
 
หมู่ที่ 11 บ้านเวียงทอง
 
บ้านเวียงทอง  หมู่ที่  11   แยกมาจากบ้านเกี๋ยงเหนือ  ม. 4   เมื่อปี  พ.ศ. 2534   โดยมีคำสั่งจากระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้มีการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน   ในวันที่  13  พ.ค. 2534     ผู้ที่ได้รับเลือกคือนายศรีจันทร์    ปัญญาอิ่นแก้ว  ดำรงตำแหน่งได้  1  ปี  ก็ลาออก  คนที่  2  คือ   นายเหรียญ      ถาแหล่ง  
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านเวียงทอง   ห่างจากอำเภอเชียงของ  26  กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย    79 กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ   บ้านใหม่ดอนแก้ว     ม.9 ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศใต้                         ติดต่อกับ   บ้านเวียงคำ   ม.22   ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ   บ้านภูเวียง  หมู่  15  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ   
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่ 
 
 
หมู่ที่ 12 บ้านร้องหัวฝาย
 
บ้านร้องหัวฝาย  หมู่ที่  12    ได้รับการแบ่งแยกจากบ้านห้วยซ้อเหนือ  ม. 1   เมื่อปี  พ.ศ. 2538   โดยมีประกาศจากทางอำเภอเชียงของ  ว่าหมู่บ้านใดที่มีจำนวนประชากรมากและมีหลังคาเรือนมากให้ทำเรื่องแบ่งแยกหมู่บ้านได้  ซึ่งทางบ้านห้วยซ้อ  ม.1  เลยพิจารณาแยกออกมาเป็นบ้านร้องหัวฝาย  ม.12  ซึ่งมีนายคำ     สารคาม   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก 
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านร้องหัวฝาย   ห่างจากอำเภอเชียงของ  40  กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย    79 กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                      ติดต่อกับ   
       ทิศใต้                         ติดต่อกับ   
       ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ   
       ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ   
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่ 
 
 
หมู่ที่ 13 บ้านแก่นนคร
 
บ้านแก่นนคร  หมู่ที่  13   ได้รับการแบ่งแยกจากบ้านแก่นใต้   ม. 5   เมื่อวันที่  13  กันยายนพ.ศ. 2538   โดยมีประกาศจากทางอำเภอเชียงของ  ว่าหมู่บ้านใดที่มีจำนวนประชากรมากและมีหลังคาเรือนมากให้ทำเรื่องแบ่งแยกหมู่บ้านได้     ซึ่งทางบ้านแก่นใต้  ม.5   เลยพิจารณาแยกออกมาเป็นบ้านแก่นนคร   หมู่ที่  13  ซึ่งมีนายบุญยัง     หลวงไชย  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก 
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านแก่นนคร   ห่างจากอำเภอเชียงของ  33  กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย    78กิโลเมตร
  
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                      ติดต่อกับ   ลำห้วยแก่น 
       ทิศใต้                         ติดต่อกับ   ลำห้วยร่องไห้ 
       ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ   ลำน้ำอิง 
       ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ   ภูเขาดอยยาว 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่
 
 
หมู่ที่ 14 บ้านแก่น
 
บ้านแก่น  หมู่ที่  14   ได้รับการแบ่งแยกจากบ้านแก่นเหนือ   ม. 3   เมื่อวันที่  12  มีนาคม พ.ศ. 2541โดยมีประกาศจากทางอำเภอเชียงของ  ว่าหมู่บ้านใดที่มีจำนวนประชากรมากและมีหลังคาเรือนมากให้ทำเรื่องแบ่งแยกหมู่บ้านได้     ซึ่งทางบ้านแก่นเหนือ   ม.3  เลยพิจารณาแยกออกมาเป็นบ้านแก่น   หมู่ที่  14    ซึ่งมีนายสวัสดิ์      บุญแก้ว  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก  เมื่อวันที่  8  เมษายน  2541 
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านแก่น   ห่างจากอำเภอเชียงของ  33  กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย    77กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                      ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
       ทิศใต้                            ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
       ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ   บ้านแก่นเหนือ  ม.3  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ   บ้านกาสลองคำ  ม.23  ต.ห้วยซ้อ 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                     ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่
 
 
หมู่ที่ 15 บ้านภูเวียง
 
บ้านภูเวียง  หมู่ที่  15   ได้รับการแบ่งแยกจากบ้านเกี๋ยงเหนือ  ม. 4  เมื่อวันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2541โดยมีประกาศจากทางอำเภอเชียงของ  ว่าหมู่บ้านใดที่มีจำนวนประชากรมากและมีหลังคาเรือนมากให้ทำเรื่องแบ่งแยกหมู่บ้านได้     ซึ่งทางบ้านเกี๋ยงเหนือ   ม.4  เลยพิจารณาแยกออกมาเป็นบ้านภูเวียง   หมู่ที่  15  ซึ่งมีนายวร    นุธรรม   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก  
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านภูเวียง   ห่างจากอำเภอเชียงของ  32   กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย    80  กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                      ติดต่อกับ   เวียงคำ    ม. 22   ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศใต้                         ติดต่อกับ   ร่องกลาง 
       ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ   บ้านเกี๋ยงใต้  ม. 6  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ   ถนนสาธารณะ 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่
 
 
หมู่ที่ 16 บ้านชัยพัฒนา
 
บ้านชัยพัฒนา  หมู่ที่  16   ได้รับการแบ่งแยกจากบ้านห้วยซ้อใต้   ม. 2  เมื่อ พ.ศ. 2542  โดยมีประกาศจากทางอำเภอเชียงของ  ว่าหมู่บ้านใดที่มีจำนวนประชากรมากและมีหลังคาเรือนมากให้ทำเรื่องแบ่งแยกหมู่บ้านได้     ซึ่งทางบ้านห้วยซ้อใต้   ม.2     เลยพิจารณาแยกออกมาเป็นบ้านชัยพัฒนา  หมู่ที่  16  ซึ่งมีนาย
ทวีศักดิ์    พรมปัญญา   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก  
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านชัยพัฒนา   ห่างจากอำเภอเชียงของ  45   กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย    79กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
      ทิศเหนือ                      ติดต่อกับ   บ้านห้วยซ้อใต้   ม.2   ต.ห้วยซ้อ 
      ทิศใต้                          ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
      ทิศตะวันออก                ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
      ทิศตะวันตก                  ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่
 
 
หมู่ที่ 17 บ้านเกี๋ยง
 
บ้านเกี๋ยง  หมู่ที่  17   ได้รับการแบ่งแยกจากบ้านเกี๋ยงเหนือ   ม. 4  เมื่อพ.ศ. 2542  โดยมีประกาศจากทางอำเภอเชียงของ  ว่าหมู่บ้านใดที่มีจำนวนประชากรมากและมีหลังคาเรือนมากให้ทำเรื่องแบ่งแยกหมู่บ้านได้     ซึ่งทางบ้านเกี๋ยงเหนือ   ม.4    เลยพิจารณาแยกออกมาเป็นบ้านเกี๋ยง    หมู่ที่  17        ซึ่งมีนายเจริญ   ปัญญาสุ     ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก  
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านเกี๋ยง   ห่างจากอำเภอเชียงของ  33  กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย    80กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ   บ้านเวียงคำ   ม.22   ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศใต้                         ติดต่อกับ   บ้านเกี่ยง  ม.4  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ   บ้านภูเวียง  ม.15  ต.ห้วยซ้อ 
      ทิศตะวันตก                  ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่
 
 
หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนารุ่งเรือง
 
บ้านพัฒนารุ่งเรือง  หมู่ที่  18   ได้รับการแบ่งแยกจากบ้านร้องหัวฝาย   ม. 12  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2544   โดยมีประกาศจากทางอำเภอเชียงของ  ว่าหมู่บ้านใดที่มีจำนวนประชากรมากและมีหลังคาเรือนมากให้ทำเรื่องแบ่งแยกหมู่บ้านได้     ซึ่งทางบ้านร้องหัวฝาย   ม.12   เลยพิจารณาแยกออกมาเป็นบ้านพัฒนารุ่งเรือง    หมู่ที่  18     ซึ่งมีนายบุญธรรม     ศรีจา     ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก  
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านพัฒนารุ่งเรือง   ห่างจากอำเภอเชียงของ  42  กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย    79กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                      ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร   
       ทิศใต้                         ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
       ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ   บ้านร้องหัวฝาย  ม.15  ต.ห้วยซ้อ 
      ทิศตะวันตก                  ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่
 
 
หมู่ที่ 19 บ้านเกษตรสมบูรณ์
 
บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่  19  ได้รับการแบ่งแยกจากบ้านห้วยซ้อใต้   ม. 2  เมื่อวันที่  9 สิงหาคม พ.ศ.  2545   โดยมีประกาศจากทางอำเภอเชียงของ  ว่าหมู่บ้านใดที่มีจำนวนประชากรมากและมีหลังคาเรือนมากให้ทำเรื่องแบ่งแยกหมู่บ้านได้     ซึ่งทางบ้านห้วยซ้อใต้   ม.2   เลยพิจารณาแยกออกมาเป็นบ้านพัฒนารุ่งเรือง    หมู่ที่  19    ซึ่งมีนายบุญศรี    วงค์อิ่นแก้ว  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก  
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านเกษตรสมบูรณ์   ห่างจากอำเภอเชียงของ  36   กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย    82   กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร   
       ทิศใต้                         ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
       ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
      ทิศตะวันตก                  ติดต่อกับ   บ้านห้วยซ้อใต้  ม.2  ต.ห้วยซ้อ 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่
 
 
หมู่ที่ 20 บ้านแก่นเจริญ
 
บ้านแก่นเจริญ  หมู่ที่  20  ได้รับการแบ่งแยกจากบ้านแก่นใต้   ม. 2  เมื่อ วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.  2545   โดยมีประกาศจากทางอำเภอเชียงของ  ว่าหมู่บ้านใดที่มีจำนวนประชากรมากและมีหลังคาเรือนมากให้ทำเรื่องแบ่งแยกหมู่บ้านได้   ซึ่งทางบ้านแก่นใต้   ม.5   เลยพิจารณาแยกออกมาเป็นบ้านแก่นเจริญ    หมู่ที่  20       ซึ่งมีนายจรูญ     จันตา  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก  
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านแก่นเจริญ    ห่างจากอำเภอเชียงของ  34   กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย    78 กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร   
       ทิศใต้                        ติดต่อกับ   บ้านแก่นนคร   ม.13  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
      ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ   บ้านแก่นใต้  ม.5   ต.ห้วยซ้อ 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่
 
 
หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ศรีร่มเย็น
 
บ้านใหม่ศรีร่มเย็น  หมู่ที่  21  ได้รับการแบ่งแยกจากบ้านศรีวิไล    ม. 7   เมื่อ วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.  2545   โดยมีประกาศจากทางอำเภอเชียงของ  ว่าหมู่บ้านใดที่มีจำนวนประชากรมากและมีหลังคาเรือนมากให้ทำเรื่องแบ่งแยกหมู่บ้านได้   ซึ่งทางบ้านศรีวิไล   ม.7   เลยพิจารณาแยกออกมาเป็นบ้านใหม่ศรีร่มเย็น    หมู่ที่  21  ซึ่งมีนายแสง    อุปสุ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก  
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านใหม่ศรีร่มเย็น    ห่างจากอำเภอเชียงของ  24   กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย    85   กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
      ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ   บ้านศรีวิไล   ม.7  ต.ห้วยซ้อ   
      ทิศใต้                         ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
      ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
      ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่
 
 
หมู่ที่ 22 บ้านเวียงคำ
 
บ้านเวียงคำ  หมู่ที่  22  ได้รับการแบ่งแยกจากบ้านเวียงทอง    ม. 21   เมื่อ วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.  2545   โดยมีประกาศจากทางอำเภอเชียงของ  ว่าหมู่บ้านใดที่มีจำนวนประชากรมากและมีหลังคาเรือนมากให้ทำเรื่องแบ่งแยกหมู่บ้านได้   ซึ่งทางบ้านเวียงทอง   ม.11   เลยพิจารณาแยกออกมาเป็นบ้านเวียงคำ หมู่ที่  22ซึ่งมีนายจันติ๊บ    สลีอ่อน   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก  
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านใหม่ศรีร่มเย็น    ห่างจากอำเภอเชียงของ  26   กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย    79  กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ   บ้านเวียงทอง    ม.11  ต.ห้วยซ้อ   
       ทิศใต้                        ติดต่อกับ   บ้านเกี๋ยง  ม.17  ต.ห้วยซ้อ 
       ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
      ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่
 
 
หมู่ที่ 23 บ้านกาสลองคำ
 
บ้านกาสลองคำ  หมู่ที่  23 ได้รับการแบ่งแยกจากบ้านแก่น    ม. 14   เมื่อ วันที่  9  กันยายน   พ.ศ.  2546  โดยมีประกาศจากทางอำเภอเชียงของ  ว่าหมู่บ้านใดที่มีจำนวนประชากรมากและมีหลังคาเรือนมากให้ทำเรื่องแบ่งแยกหมู่บ้านได้   ซึ่งทางบ้านแก่น   ม.14    เลยพิจารณาแยกออกมาเป็นบ้านกาสลองคำ หมู่ที่  23ซึ่งมีนายดี     อะทะไชย   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก  
 
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านกาสลองคำ    ห่างจากอำเภอเชียงของ  33   กิโลเมตร     ห่างจากจังหวัดเชียงราย    75กิโลเมตร  
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
       ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ   ห้วยร่องกลาง    
       ทิศใต้                       ติดต่อกับ   พื้นที่การเกษตร 
       ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ   บ้านแก่น   ม.14   ต.ห้วยซ้อ 
      ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ   บ้านเนินสมบูรณ์   ม.8  ต.ห้วยซ้อ 
 
ฤดูกาล
ฤดูร้อน                  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา
ฤดูฝน                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร
ฤดูหนาว                ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุด  5  องศา
 
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน(เกษตร/อุตสาหกรรม/รับจ้าง ฯลฯ)
ชาวบ้านส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม   ทำนา   ทำไร่
 
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คำขวัญ วิสัยทัศน์ นโยบายและแผน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน
วิสาหกิจชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ภูมิปัญญาท้องถื่น / ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประวัติตำบลห้วยซ้อ / ความหมายดอกซ้อ
สรุปกระบวนงานบริการเพื่อประชาชน
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการฝึกอบรมอาชีพของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการฝึกอบรมอาชีพของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
นโยบายนายกเทศมนตรี
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนที่
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
หนังสือประชาสัมพันธ์-แผนที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
ชำระภาษีท้องถื่น
แผนที่ขอบเขตตำบลห้วยซ้อ
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ประวัติความเป็นมาโบราณสถาน-โบราณวัตถุในตำบลห้วยซ้อ
ประมวลภาพกาดกองแก่น
 
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น
        การเงิน-การคลัง
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงินของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ปี 2563
 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2563
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2563
 กฎบัตรตรวจสอบภายใน
 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4/2564
 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค 63 - 30 ก.ย. 64)
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
 รายงานการใช้จ่ายตามงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2565
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2565
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2565
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4/2565
 
       แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ประกาศเรื่องการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง (พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ครู พนักงานจ้าง) ตามโครงการส่วนราชการและการแบ่งภายในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
 ประกาศเรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
 ประกาศการกำหนดหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แสถงต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
       รายงานผลปฏิบัติงาน
 กิจกรรมกลุ่มอาชีพตำบลห้วยซ้อ
 สรุปผลการโครงการอบรมเบื้องต้นทางกฏหมาย
 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานผลการประเมินภาพรวม ITA ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปี พ.ศ. 2563
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564
 สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปี 2565
 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปี พ.ศ.2564
 
       รายงานการประชุมสภาฯ
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 21พฤศภาคม 2563
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
 แบบขออนุญาตเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ครั้งแรก วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พ.ค. 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พ.ย. 2563
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2563
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565
 
       การบริหารงานบุคคล
 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ/งานสารบรรณ
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
 นโยบาลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565
 กำหนดมาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2)
 มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558
 กำหนดมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
 มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ พ.ศ.2560
 มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
 กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 เอกสารเผยแพร่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง คู่มือปฏิบัติการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
 เอกสารเผยแพร่เดือนพฤษาคม พ.ศ.2564 สิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และลูกจ้าง อปท.
 เอกสารเผยแพร่เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
 เอกสารเผยแพร่เดือนธันวามคม พ.ศ.2563 คู่มืองานธุรการ
 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล (กองคลัง)
 
       การจัดการเรื่องร้องทุกข์
 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 
       การมีส่วนร่วม
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
 ใบประกาศเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
       แผนป้องกันการทุจริตและวัฒธรรมองค์กร
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี 2564
 รายงานผลการดำเนินการมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565
 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตราการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจ้าง
 มาตราการตรวจสอบในการใช้ดุลพินิจ
 มาตราการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 นโยบายมาตราฐานคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
 มาตราการในการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการ
 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตราการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
 มาตราการป้องกันรับสินบน
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
 ข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปีงบประมาณ 2564
 แผ่นผับประชาสัมพันธ์จริยธรรมของข้าราชการ
 แผนการเสริมสร้างมาตราฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างมาตราฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ณ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
       ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มกราคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน เมษายน 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน มิถุนายน 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤษภาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกุมภาพันธ์
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนพฤศจิกายน
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 มี.ค. - 31 มี.ค. 2565
 
       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ผด.3)
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผด.1)
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
        แผนการดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564
 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (2562-2564)
 ประเมินความเสี่ยงประจำปี
 แผนการดำเนินงาน 2563
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผน 5 ปี
 ผังขบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 
       กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 พระราชบัญบัติเทศบาล พ.ศ.2496
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
 
 
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
พยากรณ์อากาศเชียงราย
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 727045 คน กำลังออนไลน์ 4 คน

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
23 หมู่ 13 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 053-194604-5 แฟกซ์. 053-194606
อีเมล์ : huaysolocal@hotmail.com

Last Update © 2022   www.huayso.go.th . Design by  Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น