กิ่วหกเลื่องลือนาม สามพระธาตุงามเป็นศรี ท้องทุ่งนาเขียวขจี ผู้คนมีแปดชนเผ่า ของดีเราคือโป่งมุ่น
à·ÈºÒŵӺÅËéÇ«éÍ Í.àªÕ§¢Í§ ¨.àªÕ§ÃÒÂ
นายสุรินทร์ วงค์อิ่นแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ
สิบเอก สิทธกานต์ ปัญญาอิ่นแก้ว
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยช้อ

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้ ...
...

เมื่อ 01/06/2023 เวลา 10:18:02 น.

เชิญร่วมฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ...
...

เมื่อ 26/05/2023 เวลา 15:49:05 น.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สมั ...
...

เมื่อ 13/03/2023 เวลา 08:48:17 น.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ...
...

เมื่อ 28/02/2023 เวลา 10:24:20 น.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อเรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privac ...
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อเรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566 ...

เมื่อ 31/01/2023 เวลา 10:53:35 น.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ และ ...
...

เมื่อ 17/01/2023 เวลา 09:46:31 น.

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ...
...

เมื่อ 09/01/2023 เวลา 15:07:05 น.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั ...
...

เมื่อ 21/12/2022 เวลา 09:57:18 น.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ...
...

เมื่อ 30/11/2022 เวลา 09:41:55 น.

ประกาศ การขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า ...
...

เมื่อ 11/11/2022 เวลา 14:39:57 น.

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีง ...
...

เมื่อ 11/11/2022 เวลา 14:33:39 น.

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ...
...

เมื่อ 25/10/2022 เวลา 09:43:22 น.

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ...
...

เมื่อ 19/10/2022 เวลา 16:01:08 น.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ รายการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2565 ...
...

เมื่อ 12/10/2022 เวลา 02:48:31 น.

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ในพื้นที่เชียง ...
...

เมื่อ 24/08/2022 เวลา 16:06:00 น.

แก้ไขรายงานเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่ ...
...

เมื่อ 17/08/2022 เวลา 11:40:49 น.

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส ...
...

เมื่อ 05/07/2022 เวลา 15:14:33 น.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนัก ...
...

เมื่อ 10/06/2022 เวลา 15:57:53 น.

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏ ...
...

เมื่อ 10/01/2022 เวลา 15:13:14 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กองการศึุกษา ...
...

เมื่อ 22/12/2021 เวลา 16:00:07 น.

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องแฟน บ้านเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ 4 (e-bidding) ...
เมื่อ 17/01/2023 เวลา 10:03:57 น.
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองใหม่ บ้านแก่นเหนือ หมู่ที่ 3 (e-bidding) ...
เมื่อ 17/01/2023 เวลา 10:02:00 น.
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 13 ตามแบบและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยซ้อกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ...
เมื่อ 29/12/2022 เวลา 15:54:10 น.
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ สังกัดเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลห้วยซ้อกำหนด จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธ ...
เมื่อ 23/12/2022 เวลา 09:34:41 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ...
เมื่อ 23/11/2022 เวลา 11:54:17 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ...
เมื่อ 23/11/2022 เวลา 11:53:28 น.
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับจอดรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
เมื่อ 23/11/2022 เวลา 11:12:03 น.
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านลุง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 23/11/2022 เวลา 11:08:40 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ...
เมื่อ 01/11/2022 เวลา 11:55:15 น.
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขียะ - อ่างเก็บน้ำห้วยเขียะ บ้านเขียะ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีดอนชัย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖ ...
เมื่อ 01/11/2022 เวลา 11:00:31 น.
ขอความอนุเคราะห์เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 13 ตามแบบและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยซ้อกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
เมื่อ 29/12/2022 เวลา 15:53:48 น.
ขอความอนุเคราะห์เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ สังกัดเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลห้วยซ้อกำหนด จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
เมื่อ 23/12/2022 เวลา 09:35:51 น.
ขอความอนุเคราะห์เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขียะ - อ่างเก็บน้ำห้วยเขียะ บ้านเขียะ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีดอนชัย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ...
เมื่อ 01/11/2022 เวลา 10:57:49 น.
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคนเดินกาดกองแก่นถนนแห่งโอกาสและการแบ่งปัน บ้านแก่นเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยซ้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ...
เมื่อ 23/04/2021 เวลา 09:55:23 น.
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายโป่งมุ่น บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยซ้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ...
เมื่อ 16/04/2021 เวลา 15:57:22 น.
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองอ้อ บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยซ้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ...
เมื่อ 16/04/2021 เวลา 15:39:32 น.
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลวง บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยซ้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ...
เมื่อ 09/04/2021 เวลา 15:40:55 น.
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 10 – บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยซ้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ...
เมื่อ 09/04/2021 เวลา 15:40:27 น.
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแยกซ้าย บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยซ้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ...
เมื่อ 07/04/2021 เวลา 11:40:00 น.
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งมุ่น หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งบประมาณ 602,000.- บ ...
เมื่อ 13/06/2020 เวลา 10:57:19 น.
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง หมู่ 17 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งบประมาณ 800,000.- ...
เมื่อ 02/06/2020 เวลา 14:16:31 น.
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบดอย หมู่ 16 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งบประมาณ 524,000.- บาท ...
เมื่อ 29/05/2020 เวลา 10:56:41 น.
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งบประมาณ 1,000,000 ...
เมื่อ 23/04/2020 เวลา 16:57:33 น.
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ย สายชลประทาน หมู่ 13 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งบประมาณ 560,000.- บาท ...
เมื่อ 21/02/2020 เวลา 10:55:55 น.
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งบประมาณ 2,660,000 ...
เมื่อ 31/01/2020 เวลา 11:07:04 น.
เปิดเผยราคากลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ...
เมื่อ 31/01/2020 เวลา 08:44:45 น.
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุนางแล ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 1,180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 4,720 ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทา ...
เมื่อ 13/01/2020 เวลา 08:31:00 น.
ประกาศราคากลาง ถนน คสล.ซอย 5 ม.18 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 13/11/2019 เวลา 13:48:54 น.
ประกาศราคากลาง คสล.สายป่าสุสาน ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 13/11/2019 เวลา 09:26:22 น.
ประกาศราคากลางถนน คสล.ซอย 11 ม.9 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 10/11/2019 เวลา 16:49:22 น.
หนังสือแจ้งเหตุไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ตั้งได้ ...
เมื่อ 08/03/2021 เวลา 10:55:53 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เขต 2 ...
เมื่อ 04/03/2021 เวลา 14:54:43 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ เขต 1 ...
เมื่อ 04/03/2021 เวลา 14:49:38 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ ...
เมื่อ 04/03/2021 เวลา 14:47:39 น.
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อและสมาชิกเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ...
เมื่อ 04/03/2021 เวลา 14:45:16 น.
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ...
เมื่อ 05/02/2021 เวลา 14:10:20 น.
ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ...
เมื่อ 26/01/2021 เวลา 14:33:46 น.
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 03/11/2020 เวลา 09:13:18 น.
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 03/11/2020 เวลา 09:11:44 น.
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 03/11/2020 เวลา 09:10:44 น.
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ...
เมื่อ 03/11/2020 เวลา 09:07:38 น.
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 03/11/2020 เวลา 09:06:11 น.
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองใหม่ บ้านแก่นเหนือ หมู่ที่ 3 ...
เมื่อ 08/03/2023 เวลา 09:58:47 น.
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องแฟน บ้านเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ 4 ...
เมื่อ 08/03/2023 เวลา 09:58:23 น.
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ สังกัดเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ...
เมื่อ 08/03/2023 เวลา 09:57:41 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยซ้อ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
เมื่อ 29/06/2021 เวลา 09:24:51 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ (วปร.) ...
เมื่อ 09/02/2021 เวลา 14:26:18 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่องสำหรับการจัดพิมพ์เอกสารสำหรับการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
เมื่อ 08/02/2021 เวลา 14:31:10 น.
ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน ทะเบียน กย-3950 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
เมื่อ 04/02/2021 เวลา 14:33:27 น.
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการชื้อกระดาษต่อเนื่องสำหรับการจัดพิมพ์เอกสารสำหรับการเลือกตั้ง ...
เมื่อ 04/02/2021 เวลา 14:28:50 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 2564 ...
เมื่อ 31/01/2021 เวลา 16:06:44 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
เมื่อ 26/01/2021 เวลา 15:05:07 น.
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จ้างเหมาตรวรจเช็ค บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร-282 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
เมื่อ 14/01/2021 เวลา 14:54:11 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2563 ...
เมื่อ 31/12/2020 เวลา 16:08:56 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2563 ...
เมื่อ 30/11/2020 เวลา 16:04:57 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยซ้อเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยซ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
เมื่อ 26/11/2020 เวลา 15:00:52 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 11 หมู่ 9 ต.ห้วยซ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
เมื่อ 11/11/2020 เวลา 14:37:59 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ซอย 6 บ้านห้วยซ้อใต้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
เมื่อ 05/11/2020 เวลา 14:35:05 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 17 ต.ห้วยซ้อ ...
เมื่อ 20/07/2020 เวลา 17:06:15 น.
ประกาศผู้ชยะการเสนอราคา-ก่อสร้างถนน-คสล.สายรอบดอย-บ้านชัยพัฒนา-หมู่-16 ...
เมื่อ 02/07/2020 เวลา 11:37:04 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ...
เมื่อ 11/03/2020 เวลา 15:37:02 น.
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างลำห้วยเกี๋ยง บ้านเกี๋ยง ม.17 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ...
เมื่อ 11/11/2019 เวลา 15:00:35 น.

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุด
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 126 ครั้ง
 
สำนักปลัด
โหวตหัวข้อนี้ 34 ครั้ง
27%
 
กองคลัง
โหวตหัวข้อนี้ 18 ครั้ง
15%
 
กองช่าง
โหวตหัวข้อนี้ 63 ครั้ง
50%
 
กองการศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 13 ครั้ง
11%
 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชนสภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คำขวัญ วิสัยทัศน์ นโยบายและแผน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน
วิสาหกิจชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ภูมิปัญญาท้องถื่น / ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประวัติตำบลห้วยซ้อ / ความหมายดอกซ้อ
สรุปกระบวนงานบริการเพื่อประชาชน
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการฝึกอบรมอาชีพของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการฝึกอบรมอาชีพของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
นโยบายนายกเทศมนตรี
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนที่
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
หนังสือประชาสัมพันธ์-แผนที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
ชำระภาษีท้องถื่น
แผนที่ขอบเขตตำบลห้วยซ้อ
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ประวัติความเป็นมาโบราณสถาน-โบราณวัตถุในตำบลห้วยซ้อ
ประมวลภาพกาดกองแก่น
 
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 

 
       การเงิน-การคลัง
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงินของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ปี 2563
 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2563
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2563
 กฎบัตรตรวจสอบภายใน
 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4/2564
 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค 63 - 30 ก.ย. 64)
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
 รายงานการใช้จ่ายตามงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2565
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2565
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2565
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4/2565
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2566
 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2566
 
       แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ประกาศเรื่องการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง (พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ครู พนักงานจ้าง) ตามโครงการส่วนราชการและการแบ่งภายในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
 ประกาศเรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
 ประกาศการกำหนดหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แสถงต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
 รายงานผลการการดำเนินงานและติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
 
       รายงานผลปฏิบัติงาน
 กิจกรรมกลุ่มอาชีพตำบลห้วยซ้อ
 สรุปผลการโครงการอบรมเบื้องต้นทางกฏหมาย
 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานผลการประเมินภาพรวม ITA ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปี พ.ศ. 2563
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564
 สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปี 2565
 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
 สรุปผลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปี พ.ศ.2564
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2565
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 (ตุลาคม 65 - มีนาคม 66)
 สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปี 2566
 
       รายงานการประชุมสภาฯ
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ครั้งแรก วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พ.ค. 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565
 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลห้วยซ้อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
 
       การบริหารงานบุคคล
 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ/งานสารบรรณ
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
 นโยบาลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565
 กำหนดมาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2)
 มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558
 กำหนดมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
 มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ พ.ศ.2560
 มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
 กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 เอกสารเผยแพร่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง คู่มือปฏิบัติการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
 เอกสารเผยแพร่เดือนพฤษาคม พ.ศ.2564 สิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และลูกจ้าง อปท.
 เอกสารเผยแพร่เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
 เอกสารเผยแพร่เดือนธันวามคม พ.ศ.2563 คู่มืองานธุรการ
 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล (กองคลัง)
 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี ประจาปีงบประมาณ 2565
 การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
 
       การจัดการเรื่องร้องทุกข์
 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 
       การมีส่วนร่วม
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
 ใบประกาศเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
 ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล
 
       แผนป้องกันการทุจริตและวัฒธรรมองค์กร
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี 2564
 รายงานผลการดำเนินการมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565
 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตราการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจ้าง
 มาตราการตรวจสอบในการใช้ดุลพินิจ
 มาตราการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 นโยบายมาตราฐานคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
 มาตราการในการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการ
 มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตราการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
 มาตราการป้องกันรับสินบน
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
 ข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปีงบประมาณ 2564
 แผ่นผับประชาสัมพันธ์จริยธรรมของข้าราชการ
 แผนการเสริมสร้างมาตราฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างมาตราฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ณ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน
 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566
 รายงานผลการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2566
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ประจำปี 2566
 รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)
 รายงานผลการไม่รับของของและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรม
 
       ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤษภาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 มี.ค. - 31 มี.ค. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 ก.ค. - 31 ก.ค. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 ก.พ. - 28 ก.พ. 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 มี.ค. - 31 มี.ค. 2566
 สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ผด.3)
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผด.1)
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
        แผนการดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564
 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (2562-2564)
 ประเมินความเสี่ยงประจำปี
 แผนการดำเนินงาน 2563
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผน 5 ปี
 ผังขบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 
       กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 พระราชบัญบัติเทศบาล พ.ศ.2496
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
 
 
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
พยากรณ์อากาศเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
     รวมลิงค์ อปท.
     รวมลิงค์ หน่วยงานราชการ
     เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
    หนังสือพิมพ์
    หน่วยงานราชการจำนวนผู้เยี่ยมชม 782862 คน กำลังออนไลน์ 3 คน

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
23 หมู่ 13 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 053-194604-5 แฟกซ์. 053-194606
อีเมล์ : huaysolocal@hotmail.com

Last Update © 2023   www.huayso.go.th . Design by  Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น